Salsa alla carrettiera

28 Agosto 2021

Di notti a notti

di paisi in paisi

carritteri viaggiavi

e u carrettu ieva

cu passu lento

e sunnacchiuso da mula

suttuvuci na canzuna

cantavi p’ nun

ti sentiri sulu

e quannu c’era

u sfirriu du suli

all’umbra sutta u

carrettu t’addurmevi

‘nchiuriri l’occhi

ti facevanu i cicali

e i cianciani da mula

ch’ ‘mpasturata

‘nta sacchina manciava

e cu la testa scacciava

i so muschi

e quannu a sira

sosta facevi

cu du petri na

tannura apparavi

supra u focu a

paredda mittevi

du spicchi d’

agghiu frievi

a nozzi a nozi i

pumadoru tagghiavi

e u sciauru du

basilicò ci iungevi

un paccu di pirciatinu

bugghievi  e a pasta

ca sarsa alla carrittera

ti manciavi cu a

ricotta salata

aggrattata.

25 agosto 2021

Ciro Gallo