Casa

28 Agosto 2021

Blu era il colore del vino

fatto col bastone.

 

Pirchì jo staiu

ora a casa di cristu

e nun pozzu acchianari

nta na macchina o

pigghiari na bicicletta

e turnari a me casa?

Sgangh’ratu pedalava

Petru la sira

stancu e suratu

‘nta   cantina traseva

e don Bittinu ci

dava u biccheri:

“arrifriscati figghiu”

” jo mu bivu stu vinu

m’interessa u caluri

e l’arsura, nun

taliu u culuri

se m’ leva a stanchizza,

azzappammu na vigna

‘nto n jornu”.

Pirchì jo ora vivu

a casa di cristu

e nun pozzu turnari

a me casa e sulu

u r’cordu m’

resta di idda?

Fermi sulu  nta menti

restano i cosi

senza cangiari,

e intra di mia

sempri a stissa

è a me casa.

16 agosto 2021

Ciro Gallo