Daily Archives: 28 Agosto 2021

Salsa alla carrettiera

28 Agosto 2021

Di notti a notti

di paisi in paisi

carritteri viaggiavi

e u carrettu ieva

cu passu lento

e sunnacchiuso da mula

suttuvuci na canzuna

cantavi p’ nun

ti sentiri sulu

e quannu c’era

u sfirriu du suli

all’umbra sutta u

carrettu t’addurmevi

‘nchiuriri l’occhi

ti facevanu i cicali

e i cianciani da mula

ch’ ‘mpasturata

‘nta sacchina manciava

e cu la testa scacciava

i so muschi

e quannu a sira

sosta facevi

cu du petri na

tannura apparavi

supra u focu a

paredda mittevi

du spicchi d’

agghiu frievi

a nozzi a nozi i

pumadoru tagghiavi

e u sciauru du

basilicò ci iungevi

un paccu di pirciatinu

bugghievi  e a pasta

ca sarsa alla carrittera

ti manciavi cu a

ricotta salata

aggrattata.

25 agosto 2021

Ciro Gallo

Casa

Blu era il colore del vino

fatto col bastone.

 

Pirchì jo staiu

ora a casa di cristu

e nun pozzu acchianari

nta na macchina o

pigghiari na bicicletta

e turnari a me casa?

Sgangh’ratu pedalava

Petru la sira

stancu e suratu

‘nta   cantina traseva

e don Bittinu ci

dava u biccheri:

“arrifriscati figghiu”

” jo mu bivu stu vinu

m’interessa u caluri

e l’arsura, nun

taliu u culuri

se m’ leva a stanchizza,

azzappammu na vigna

‘nto n jornu”.

Pirchì jo ora vivu

a casa di cristu

e nun pozzu turnari

a me casa e sulu

u r’cordu m’

resta di idda?

Fermi sulu  nta menti

restano i cosi

senza cangiari,

e intra di mia

sempri a stissa

è a me casa.

16 agosto 2021

Ciro Gallo