Duttura feri feri

20 Gennaio 2024

Sensali.

Per convegni vanno

come da fiera in fiera

a magnificare prodotti di altri 

 

Sempri tu si impignatu

in giru a pipitiariri

comu chiddi ch’ vannu

feri, feri  a banniari

però tu ti sarvi

pirchì nun fai intrallazzi

e nun regali pinni e fazzuletti

eccu picchì ti mannu

sti me versi  così

pi leggirli ti femi e

finisci di firriari

e pi nanticchia smetti

di parrari e u tempu

usi sulu pi pinsari

leggi vah.

A Salvo Artale

17 ottobre 2023

Ciro Gallo