Sciatu du me cori

19 Gennaio 2024

Sempri tu mi

prumitti amuri

e sempri latitanti si

nevveru, nevveru gioia?!

tu sempri mi

prumitti amuri

e si sempri

peri peri

e mai cu mia stai ;

picca  ti fermi

e curri via di fretta

però stavota

nuddu cu tia

sa pigghia

se to maritu

a spassu oggi arristau

e si rimina casa casa

sta facci brutta c’un

sceccu assimigghia

ma a tia bedda

sciatu du me cori

cu tu fici fari?!

18 ottobre 2023

Ciro Gallo