Donna Sara

12 Agosto 2023

Vera è la storia

con i miei occhi io vidi

 

O scuru o scuru

a mucciuni a mucciuni

donna Sara lasciava

la porta varata

e senza né mettiri né livari

intra faceva trasiri u cumpari

tuttu scannaliato jo

mi diceva tra mia e mia

aoh, talia alla so età

sta vecchia ch’ fà

ora ch’ l’anni

puru i me su tanti

ci pensu e dicu

brava donna Sara

bonu facisti

cu cumpari di sira

‘nto to lettu mittisti

pirchì duci è u piaciri

a tutti l’età

cu afferma autru

o mai nenti fici

o munzogni ti dici.

12 agosto 2023

Ciro Gallo