Alla maniera di Ciullo D’Alcamo. Corvu mi fici

17 Gennaio 2023

Comu statua

di marmo jo ti visti

unica stidda

‘nta lu scuru fittu

ferma tu stavi

comu aceddu

‘nta lu ramu

chi dopo un volo

riposu si pigghia

lisciu d’ rasu

niuru eri  vistuta

ti strinceva lu pettu

e li scianchi aderenti

accarizzava e liberi

li jammi ti lasciava

focu di intra

tuttu lu corpu

m’avvampau

occhi ‘ntra occhi

jo ti taliava

e la passioni me

capiri ti fici

un signu na parola

jo aspittava

e tu parlasti e

quannu  bucca apristi

jo assiccai

bedda comu na palumma

tu arristavi  ma la vuci

di ciaula tu avevi

ma fu tanta la fattura

ch’ mi facisti

ch’ p’ l’amuri to

corvi mi fici

12 gennaio 2023

Ciro Gallo