P’ Conu nenti missa cantata

22 Marzo 2022

Aveva continuato a chiamare il medico

del SSN che lo aveva visitato  e prescritto

esami che nessun laboratorio  nei paraggi

eseguiva.

Numerose telefonate,

nessuna risposta ….a gratis!

 

Diu la stessa crita p’tutti mpastau

stessu distinu nascemu e  muremu

ma nta la vita diversi  criscemu

e  puru alla morti uguali nun semu

Conu muriu poviru in canna

u tabutu era di legnu vecchiu

fora e di intra d’  lanna

nenti mai c’era nta l’so sacchetti

muzzuna fumava mancu

na lira p’ l’sigaretti

onestu e piu Conu era

la so bucca  sempri sincera

l’amici su purtaru a spadda surati

nura era la chiesa senza lucci addumati

sulu quarchi luminu

e na stola chiu vecchia si misi u  parrinu

p sa funzioni nun si vosi apparari

comu p’un  mortu riccu che puteva pajari.

Tri eranu li missi p’ tali occasioni

cantati, recitati o quasi senza orazioni

a Conu sulu  s’urtima ci tuccau

quarcunu all’artaru acchianau

e leggiu leggiu a  menza bucca dumannau;

” arcipreti cià dicemu cantata

sta missa?

e chiddu occhi tra occhi fissi

lestu senza scomponisi ci dissi;

” sordi n’hai ? pirchì, sappilu fissa

senza spartitu nun sona la banda

e senza dinari nun si canta missa ”

E fu cusì ch’ Conu de la chiesa nisciu

e muttu mutu sempri a spadda

o campusantu sinni iu

mancu  un “requiem aeternam”!

16 marzo 2022

Ciro Gallo