Contrattazione

16 Gennaio 2022

Cio che non

cambia.

Tu parli

e voi di mia

che jo t’ascutu

e u me tempu perdiri

p’ t’ sentiri

ch’ t’ lamenti?

jo puru travagghiu

tu all’aria e o suli?

jo intra chiusu!

tu zappi,

e allura?

jo cunti fazzu!

Vossia

com’ru s’assetta

la sira e china

s’ tocca la sacchetta

jo a peri m’assumu

e i me mani

‘nt causi arrimiscanu

e trovanu un mzzicuni

e sulu n’accennu

p’ sucari dispiratu

na buccata i v’lenu.

Curpa nunnaiu

se jo nascì e chiù

riccu arrestu

e tu si sempri statu

figghiu d’ jurnatara

chistu è u distinu to

e di to  figghi.

12 gennaio 2022

Ciro Gallo